ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

De maatschap Hanssen Frenken Advocaten is een maatschap van besloten vennootschappen en/of natuurlijke personen, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen. Een lijst van vennoten is op verzoek beschikbaar.

Artikel 2

Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend geacht te zijn verstrekt aan de maatschap en door de maatschap te zijn aanvaard. Een uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een cliënt dat de opdracht door een al dan niet nader genoemde advocaat wordt uitgevoerd doet daaraan niet af. De maatschap kan bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht enkel vertegenwoordigd worden door de advocaten aan het kantoor van de maatschap verbonden. In het algemeen bepaalt de maatschap welke advocaat de opdracht zal uitvoeren.

Artikel 3

Iedere aansprakelijkheid (verband houdende met de uitvoering van een opdracht van een cliënt) is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de maatschap komende eigen risico.

Indien de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

Bovenstaande beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat (of diens werknemers).

Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt op het secretariaat ter inzage.

Het maximumbedrag waarvoor de maatschap is verzekerd, alsmede het toepasselijke bedrag van het eigen risico, zal op het eerste verzoek aan de cliënt bekend worden gemaakt. Ook indien de maatschap een op­dracht geweigerd heeft en daaruit schade mocht zijn voortgevloeid, is de aansprakelijkheid van de maatschap beperkt tot de in dit artikel bedoelde bedragen.

Iedere vordering van de cliënt jegens Hanssen Frenken Advocaten vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 4

Indien bij de uitvoering van een opdracht van cliënt derden ingeschakeld dienen te worden, zal de maatschap daarover zoveel mogelijk van te voren overleg plegen met cliënt (uitgezonderd de inschakeling van deurwaarders) en bij het inschakelen de nodige zorgvuldigheid betrachten.

De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derden.

Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is de maatschap gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar cliënten te aanvaarden. Tot de in dit artikel bedoelde derden behoren ook de door de maatschap ingeschakelde buiten Nederland gevestigde advocaten, deurwaarders, tolken, deskundigen, ac­countants of anderszins.

Artikel 5

Verstrekte opdrachten worden door de maatschap uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart de maatschap tegen aanspraken van derden dienaangaande.

 

Artikel 6

Naast de maatschap zijn alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor de maatschap werkzaam zijn, gerechtigd om op deze algemene voorwaarden een beroep te doen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de in de aanhef van deze algemene voorwaarden genoemde besloten vennootschappen.

Artikel 7

Deze algemene voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een cliënt.

Artikel 8

Het kantoor van Hanssen Frenken Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling is van toepassing op de opdracht, ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klachten eerst kenbaar maakt aan mr. E.E. Frenken, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Indien de klacht mr. E.E. Frenken betreft wordt de klacht doorgeleid naar mr. I.J.A.J. Hanssen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Slaagt de klachtenfunctionaris er niet in uw klachten te verhelpen dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.  Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening inclusief alle declaratiegeschillen niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging. Nadere uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is op verzoek verkrijgbaar.

Artikel 9

Voor de uitvoering van de opdracht van cliënt wordt honorarium, vermeerderd met ver­schotten, kantoorkosten en omzetbelasting aan de cliënt in rekening gebracht. Het honorarium wordt naar tijd en aard der werkzaamheden gespecificeerd. Met de cliënt worden af­spraken gemaakt met betrekking tot de wijze en mate van declareren.

De maatschap is gerechtigd de hoogte van de tarieven  - aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald - tussentijds aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gaan gelden, zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht. De maatschap informeert de cliënt vooraf en tijdig omtrent de hoogte van de nieuwe tarieven.

De maatschap is telkens bevoegd een voorschot in de kosten te verlangen.

Betaling van de declaratie dient binnen de daartoe gestelde termijn te geschieden. Indien betaling binnen die termijn achterwege blijft, is cliënt in verzuim waardoor deze naast de hoofdsom tevens wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten [conform de staffel op grond van de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten ] verschuldigd is. Indien een ander dan de cliënt de voor de cliënt verrichte werkzaamheden voor zijn rekening neemt, blijft de cliënt te allen tijde volledig verantwoordelijk voor die ander. De cliënt heeft pas aanspraak op volledige teruggave van door hem ter beschikking gestelde stukken nadat de declaratie volledig zal zijn voldaan.

Artikel 10

De rechtsverhouding tussen cliënt en de maatschap wordt beheerst door het Nederlandse recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen een cliënt en de maatschap, onverminderd het in artikel 8 bepaalde.

We kijken er naar uit om voor u te werken

Hanssen Frenken Advocaten

Gedreven, gepassioneerd en ervaren

Contact

Hanssen Frenken Advocaten
Laan de Wijze 20
5835 DS Beugen (Boxmeer)

Postbus 11
5830 AA Boxmeer

Mr Ivo Hanssen   06 - 302 60 259 
Mr Emma Frenken  06 - 218 83 157
E-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fax +31 (0)485 57 58 69  
 

© 2020 Hanssen Frenken Advocaten. Alle rechten voorbehouden