Informationele privacyverklaring Hanssen Frenken Advocaten

Dit is de informationele privacyverklaring van: Hanssen Frenken Advocaten, gevestigd te Boxmeer. Deze informationele privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Hanssen Frenken Advocaten, potentiële cliënten en andere personen die de website van Hanssen Frenken Advocaten bezoeken of contact met Hanssen Frenken Advocaten hebben. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Avg neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Hanssen Frenken Advocaten verwerkt.

Hanssen Frenken Advocaten hecht een grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze informationele privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Hanssen Frenken Advocaten omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze informationele privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop Hanssen Frenken Advocaten omgaat met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze informationele privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: Avg), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Hanssen Frenken Advocaten via telefoon: 06-21883157 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij Hanssen Frenken Advocaten indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hanssen Frenken Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de Avg naleven.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Hanssen Frenken Advocaten?

Cliëntdossier

Indien u een opdracht aan Hanssen Frenken Advocaten verstrekt, verwerkt Hanssen Frenken Advocaten de persoonsgegevens die u en andere partij(en) in uw zaak aan Hanssen Frenken Advocaten verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier en/of de behandeling van uw zaak. Afhankelijk van het onderwerp van uw dossier kan het daarbij ook gaan om bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan Hanssen Frenken Advocaten verstrekt, verwerkt Hanssen Frenken Advocaten ook persoonsgegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Hanssen Frenken Advocaten heeft verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact opneemt met Hanssen Frenken Advocaten per telefoon, per fax, per post of per e-mail verwerken wij de persoonsgegevens die u verstrekt. Het gaat dan om contactgegevens zoals uw naam, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer en/of woonplaats. Daarbij wordt ook de reden vermeld waarom u contact zocht met Hanssen Frenken Advocaten.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Hanssen Frenken Advocaten persoonsgegevens?

Cliëntdossier

Hanssen Frenken Advocaten gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een overeenkomst van opdracht om het cliëntdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er bijzondere persoonsgegevens verwerkt moeten worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraagt Hanssen Frenken Advocaten u om toestemming om uw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. U geeft dan toestemming door de overeenkomst van opdracht te tekenen of een intakeformulier te tekenen waarin wordt gevraagd om uw toestemming. Als u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van Hanssen Frenken Advocaten, omdat Hanssen Frenken Advocaten diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. Bovendien handelt Hanssen Frenken Advocaten in dat geval ook in strijd met de Avg.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt een extra bescherming wat betreft de verwerking van hun persoonsgegevens. Voor verwerking van dergelijke persoonsgegevens heeft Hanssen Frenken Advocaten toestemming nodig van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

Hanssen Frenken Advocaten gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt bovendien om te controleren of er sprake is van een conflicterend belang bij de zaak. Deze wettelijke verplichting rust op Hanssen Frenken Advocaten. 

U heeft te allen tijden het recht zonder nadelige gevolgen om uw toestemming weer in te trekken. Hanssen Frenken Advocaten mag dan geen persoonsgegevens meer van u verwerken. Hanssen Frenken Advocaten kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming echter ook geen diensten meer voor u verrichten. Daarom zal het cliëntdossier in dat geval direct worden gesloten.

Facturering

De betalingsgegevens die u verstrekt, gebruikt Hanssen Frenken Advocaten om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de opdracht van overeenkomst die u met Hanssen Frenken Advocaten sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan Hanssen Frenken Advocaten verstrekt gebruikt Hanssen Frenken Advocaten om contact met u op te nemen indien nodig. Hanssen Frenken Advocaten verwerkt deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Hanssen Frenken Advocaten. Dat is namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang bewaart Hanssen Frenken Advocaten persoonsgegevens?

Cliëntdossier

Hanssen Frenken Advocaten bewaart het cliëntdossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende 20 jaren nadat het dossier is gesloten. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer, bijvoorbeeld in geval van verjaringstermijnen of gerechtvaardigde belangen om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Hanssen Frenken Advocaten bewaart de administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Hanssen Frenken Advocaten bewaart overige contactgegevens gedurende 20 jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie deelt Hanssen Frenken Advocaten uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een papieren en/of digitaal dossier en kunnen voorkomen in correspondentie die Hanssen Frenken Advocaten verstuurt of ontvangt, en worden in geval van digitale correspondentie opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT-provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan Hanssen Frenken Advocaten heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van Hanssen Frenken Advocaten de financiële administratie verricht.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een cliëntendossier, een klacht tegen Hanssen Frenken Advocaten indient die betrekking heeft op de behandeling van een cliëntdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de klachtenfunctionaris op grond van de Geschillenregeling Advocatuur en/of de Deken van de Orde van Advocaten en/of de Raad van Discipline en/of het Hof van Discipline dan wel enig andere betrokken tuchtcollege. Uw gegevens worden door genoemde instanties vertrouwelijk behandeld.

Hanssen Frenken Advocaten verstrekt uw gegevens niet verder aan derden, tenzij Hanssen Frenken Advocaten op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Hanssen Frenken Advocaten.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Hanssen Frenken Advocaten heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien treft onze ICT-provider eveneens dergelijke passende en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

Wat zijn uw rechten?

  • Het recht op informatie over de verwerkingen;
  • Het recht op inzage in uw gegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;
  • Het recht op correctie van de gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
  • Het recht op verwijdering van de gegevens;
  • Het recht op beperking van de gegevensverwerking;
  • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
  • Het recht op overdracht van uw gegevens;
  • Het recht om uw gegeven toestemming te allen tijde weer in te trekken;
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen kunt u contact opnemen met Hanssen Frenken Advocaten en eventueel de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming raadplegen.

Wijzigingen van deze informationele privacyverklaring

Hanssen Frenken Advocaten heeft het recht de inhoud van deze informationele privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de informationele privacyverklaring worden op de website van Hanssen Frenken Advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van Hanssen Frenken Advocaten: www.hanssenfrenkenadvocaten.nl

Deze informationele privacyverklaring is op 1 juni 2020 vastgesteld.

Hanssen Frenken Advocaten

We kijken er naar uit om voor u te werken

Hanssen Frenken Advocaten

Gedreven, gepassioneerd en ervaren

Contact

Hanssen Frenken Advocaten
Laan de Wijze 20
5835 DS Beugen (Boxmeer)

Postbus 11
5830 AA Boxmeer

Mr Ivo Hanssen   06 - 302 60 259 
Mr Emma Frenken  06 - 218 83 157
E-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fax +31 (0)485 57 58 69  
 

© 2020 Hanssen Frenken Advocaten. Alle rechten voorbehouden